Mandarin Chinese Pinyin Chart with Videos

New Course: Learn the Standard Chinese Pronunciation in 20 Days

FINALS
INITIALS a o e i u ü
a ai ao an ang o ong ou e ei en eng er i ia iao ie iu ian iang in ing iong u ua uo ui uai uan un uang ueng ü üe üan ün
a ai ao an ang o ou e ei en eng er yi ya yao ye you yan yang yin ying yong wu wa wo wei wai wan wen wang weng yu yue yuan yun
b ba bai bao ban bang bo bei ben beng bi biao bie bian bin bing bu
p pa pai pao pan pang po pei pen peng pi piao pie pian pin ping pu
m ma mai mao man mang mo mou me mei men meng mi miao mie mian min ming mu
f fa fan fang fo fou fei fen feng fu
d da dai dao dan dang dong dou de dei den deng di dia diao die diu dian ding du duo dui duan dun
t ta tai tao tan tang tong tou te tei teng ti tiao tie tian ting tu tuo tui tuan tun
n na nai nao nan nang nong ne nei nen neng ni niao nie niu nian niang nin ning nu nuo nuan nüe
l la lai lao lan lang lo long lou le lei leng li lia liao lie liu lian liang lin ling lu luo luan lun lüe
z za zai zao zan zang zong zou ze zei zen zeng zi zu zuo zui zuan zun
c ca cai cao can cang cong cou ce cen ceng ci cu cuo cui cuan cun
s sa sai sao san sang song sou se sen seng si su suo sui suan sun
zh zha zhai zhao zhan zhang zhong zhou zhe zhei zhen zheng zhi zhu zhua zhuo zhui zhuai zhuan zhun zhuang
ch cha chai chao chan chang chong chou che chen cheng chi chu chuo chui chuai chuan chun chuang
sh sha shai shao shan shang shou she shei shen sheng shi shu shua shuo shui shuai shuan shun shuang
r rao ran rang rong rou re ren reng ri ru rua ruo rui ruan run
g ga gai gao gan gang gong gou ge gei gen geng gu gua guo gui guai guan gun guang
k ka kai kao kan kang kong kou ke kei ken keng ku kua kuo kui kuai kuan kun kuang
h ha hai hao han hang hong hou he hei hen heng hu hua huo hui huai huan hun huang
j ji jia jiao jie jiu jian jiang jin jing jiong ju jue juan jun
q qi qia qiao qie qiu qian qiang qin qing qiong qu que quan qun
x xi xia xiao xie xiu xian xiang xin xing xiong xu xue xuan xun
About Everyday Chinese Pinyin Chart
The Chinese Pinyin chart contains all possible combinations of initials and finals... ...
It also offers quick tips of pronouncing each initial or final... ...
How to Use the Pinyin Table
Step 1: Click or tap the Chinese syllable you want to learn... ...
Step 2: Watch the video... ...
Step 3: Listen and repeat the syllables with tones... ...

The j, q, x vs. zh, ch, sh sounds

Native English speakers often have trouble distinguishing between these sounds. For instance, 'x' and 'sh' sound similar to native English ears, but to native Chinese speakers, the sounds are completely different. The tongue and lip positions are very different. For 'sh', the tip of the tongue should be on the roof of the mouth, and 'x' the tip of the tongue should be behind the lower teeth.

Below are links to videos in the EverydayChinese format that illustrate the difference. Watch these videos carefully and practice making the correct sounds

If you enjoy these videos, consider a subscription to EverydayChinese. Start by watching the free videos.

What is Pinyin?

Hanyu Pinyin is the official system to transcribe Mandarin Chinese sounds into a Latin alphabet. It was invented in 1950s, and adopted as a standard in mainland China in 1958. Pinyin is used for several purposes such as: teaching Chinese, transcribing names and places into words accessible to european language speakers, and used as an input method for typing Chinese characters.

Pinyin is not the only system devised to transcribe Chinese sounds into roman letters. An older system called Wade-Giles was used in the first half of the 20th century and it has left its mark on the English language. For instance, 功夫 is romanized as "kungfu" in Wade-Giles, but "gongfu" in Pinyin. Also, 北京 (the capital of China) was in the past romanized as "Peking", but is "Beijing" in Pinyin. It is a common misconception that the city changed names, but the sound never changed, only how we spell the sound with letters.